parallax background

Gazdálkodókat érintő adminisztrációs feladatok

A talajvédelem, mint az integrált növényvédelem része
2019-04-04
Állattartó telepekre vonatkozó szabályok, gazdákat érintő adminisztrációs feladatok
2019-04-12

Manapság a mezőgazdaságban dolgozó gazdálkodó vállalkozókat, cégeket, de még az őstermelőket is jelentős adminisztrációs kötelezettség terheli. A mindennapi feladatok elvégzése során, bizony gyakran előfordul, hogy nem teszünk eleget bizonyos adminisztrációs feladatnak, kötelezettségnek; és ez bizonyos támogatási jogcímek esetében jelentős bírsággal, támogatási összeg visszatartásával járhat.

Nézzük meg tehát, hogy mik azok a legfontosabb kötelezettségek, amiket érdemes egy mezőgazdaságban dolgozó vállalkozónak, vállalkozásnak, őstermelőnek betartania.

Gazdálkodási napló vezetése: (elérhető: szechenyi2020 honlapján a VP pályázati dokumentációk fül alatt)

Kinek kell gazdálkodási naplót vezetnie? 

1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (a továbbiakban: AKG) 

2. ökológiai gazdálkodás támogatás (a továbbiakban: ÖKO) 

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja 

4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (továbbiakban: THÉT) 

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: KAT) 

7. élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

8. vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 

9. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 

10. az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 

11. vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet), amennyiben a gazdálkodó ezt választja nyilvántartásnak 

12. trágyatároló építése támogatás 

13. a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

14. kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás 

15. kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás 

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 

A fenti felsorolás, nemcsak az egyes VP-s jogcímek esetében releváns, hanem ha valaki nitrátérzékeny területeken gazdálkodik (lásd. 11. pont), akkor is kötelező gazdálkodási naplót vezetnie.

Természetesen az egyes jogcímek a gazdálkodási napló bizonyos oldalai alól felmentést adhatnak, azonban ha van olyan tevékenység (pl. öntözés, legeltetés) ami a saját gazdaságunkban nincs, akkor azokat a lapokat ugyan üresen kell hagyni, de a kinyomtatott példányban szerepeltetni kell..

A gazdálkodási naplóba adott év tekintetében a január 1. és december 31. közötti eseményeket kell rögzíteni.  Minden évre külön, teljes gazdálkodási naplót kell vezetni. Tehát az AKG/ÖKO támogatás esetében a támogatási időszak végére 5 gazdálkodási napló áll a gazdálkodó rendelkezésére.  Az alap-adatlapokat (GN-02, GN-03, GN-04, GN-05) az öt év során folyamatosan kell vezetni és évenként kiegészíteni. 

A GN-t „naprakészen” kell vezetni, a műveletek rögzítését, azok elvégzését követően, de legalább egy héten belül be kell vezetni a gazdálkodási naplóba (pl. GN-07). Ez alól kivétel a növényvédőszeres kezelés, amelyet még aznap be kell vezetni a permetezési naplóba (GN-10). 

A VP AKG, ÖKO, NATURA, THÉT, UMVP Környezetvédelmi gyeptelepítés esetében a gazdálkodási napló jogszabályban rögzített oldalait minden év január 1-31 között fel kell tölteni, és el kell küldeni (ÁNYK) elektronikusan az irányító hatóság felé.

A gazdálkodási napló beküldésnek elmulasztása jogcímtől függően 1-30 % támogatási összegre vonatkoztatott szankciót vonhat maga után.

Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése:

Az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet szerint, nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége van minden olyan gazdálkodónak, aki:

 • nitrát-érzékeny területen gazdálkodik,
 • magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartást (5 ÁE) folytató tevékenység esetében is.

A nitrát adatszolgáltatási kötelezettség időpontja: minden v január 1-március 31 közötti időszak. A nitrát jelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén közigazgatási bírságot szabhat ki az eljáró hatóság.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény értelmében a védett természeti területeken (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Ex Lege területek) az alábbi munka műveletekhez szükséges hatósági engedély, az illetékes Kormányhivatalok, Természetvédelmi Környezetvédelmi Főosztályáról kérhetők.

 • gyepek kaszálása, legeltetése
 • növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása
 • nád aratása, vízi növényzet irtása. (DA célprogram)

(Az illetékes KÖTEVIFE honlapokról a megfelelő dokumentumok, bejelentők letölthetők.)

NATURA 2000 területeken gazdálkodók esetében, csak engedéllyel lehet:

 • A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni. (téli legeltetés)
 • A nádat irtani.
 • Gyepterületeket feltörni, felülvetni.
 • Az erdőkről és az erdő védelméről szóló 2009 évi XXXVII. törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV.17.) kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát kivágni, telepíteni.
 • Mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges telepet létesíteni.
 • Mezőgazdasági területet erdősíteni.
 • A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni.
 • Vadgazdálkodási létesítményeket és berendezéseket kialakítani a vadászati hatóság engedélyével lehetséges.

NATURA 2000 területen bejelentés köteles a kaszálás.

 • minden kaszálás megkezdése előtt 5 nappal írásban-, vagy faxon-, vagy elektronikus úton értesíteni kell az illetékes nemzeti park igazgatóságot, a kaszálás pontos helyéről és tervezett időpontjáról. (A bejelentési nyomtatványok, a nemzeti parkok honlapjáról letölthetőek.)

A HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium teljes körű ügyintézést vállal, az akkreditált mintavételtől kezdve (gépi, precíziós gépi, kézi mintavételezés) az akkreditált laborvizsgálatokon át (saját laboratóriumunkban, gyors és megbízható adatokat szolgáltatva), talajvédelmi szakértőink által vezetett tápanyag-gazdálkodási tervvel, talajvédelmi tervvel (ültetvény telepítésekhez, öntözéshez, hígtrágya kijuttatáshoz, humuszmentéshez, szennyvíz kijuttatáshoz, stb.), hogy Ön minden jogszabályi előírásnak és határidőnek megfeleljen.

Demeter László
HL-LAB, okl.agrármérnök, szaktanácsadó